Jump to content

Welcome to LN-Electronic
เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อที่คุณจะได้ รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ่วน และ รับสิทธิ์ ในการเข้าชม และดาวน์โหลดได้อย่างเต็มรูปแบบ.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

LN-ELECTRONIC.

ยินดีต้อนรับ ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับ อิเล็กทรนิกส์ ทุกประเภท ได้ร่วมแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ชุมชนแห่งนี้

เพื่อการเข้าถึงข้อมูล เช่น รูปภาพ,PDF, ดาวน์โหลด และอื่นๆอีกมากมายโปรดทำการ Login ทุกครั้งที่ใช้งาน หรือคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัคสมาชิกฟรี ลงทะเบียนฟรี หลังจากลงทะเบียนครั้งแรกให้ทำการยืนยันการลงทะเบียนจาก Email. ที่ใช้สมัค.


Photo

ขนาดดอกสว่านสำหรับ ต๊าฟเกลียว


No replies to this topic

#1
Zion

Zion
 •  
 • Posts:
  51

   
  Profile views:
  0

   
  ID:
  1

   
  Registered:
  14 Jul 2017

   
  Reputation:
  12

ขนาดดอกสว่านสำหรับ ต๊าฟเกลียว TAPS

 
M3 เกลียว 0.5 (ใช้ดอกสว่านเจาะ 2.5mm) 
ความยาว 47.63mm ความยาวเกลียว 14.29 mm ขนาดแกน 3.25 mm
 
M4 เกลียว 0.7 (ใช้ดอกสว่านเจาะ 3.3mm)
ความยาว 53.98mm ความยาวเกลียว 19.05 mm ขนาดแกน 4.22 mm
 
M5 เกลียว 0.8 (ใช้ดอกสว่านเจาะ 4.2mm) 
ความยาว 60.33mm ความยาวเกลียว 22.23 mm ขนาดแกน 5.41 mm
 
M6 เกลียว 1.0 (ใช้ดอกสว่านเจาะ 5.0mm)
ความยาว 63.50mm ความยาวเกลียว 25.40 mm ขนาดแกน 6.15 mm
 
M8 เกลียว 1.25 (ใช้ดอกสว่านเจาะ 6.8mm)
ความยาว 69.85mm ความยาวเกลียว 28.58 mm ขนาดแกน 8.20 mm
 
M10 เกลียว 1.25 (เกลียวละเอียด) ใช้ดอกสว่านเจาะ 8.8mm)
ความยาว 74.61mm ความยาวเกลียว 31.75mm ขนาดแกน 10.26 mm
 
M10 เกลียว 1.5 (เกลียวหยาบ / ทั่วไป) (ใช่ดอกสว่านเจาะ 8.5mm)
ความยาว 74.61mm ความยาวเกลียว 31.75 mm ขนาดแกน 10.26mm
 
M12 เกลียว 1.25 (เกลียวละเอียด) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 10.8mm)
ความยาว 85.73mm ความยาวเกลียว 42.07 mm ขนาดแกน 9.35 mm
 
M12 เกลียว 1.5 (กลาง) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 10.5mm)
ความยาว 85.73mm ความยาวเกลียว 42.07 mm ขนาดแกน 9.35 mm
 
M12 เกลียว 1.75 (หยาบ / ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 10.3mm)
ความยาว 85.73mm ความยาวเกลียว 42.07 mm ขนาดแกน 9.35 mm
 
M14 เกลียว 1.25 (ละเอียดมาก) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 12.8mm)
ความยาว 91.28mm ความยาวเกลียว 42.07 mm ขนาดแกน 10.90mm
 
M14 เกลียว 1.5 (ละเอียด) (ใช่ดอกสว่านเจาะ 12.5mm)
ความยาว 91.28mm ความยาวเกลียว 42.07 mm ขนาดแกน 10.90 mm
 
M14 เกลียว 2.0 (หยาบ/ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 12mm) 
ความยาว 91.28mm ความยาวเกลียว 42.07 mm ขนาดแกน 10.90 mm
 
M16 เกลียว 1.5 (ละเอียด) (ใช่ดอกสว่านเจาะ 14.5mm) 
ความยาว 96.84mm ความยาวเกลียว 46.04 mm ขนาดแกน 12.20 mm
 
M16 เกลียว 2.0 (หยาบ / ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 14mm)
ความยาว 96.84mm ความยาวเกลียว 46.04 mm ขนาดแกน 12.20 mm
 
M18 เกลียว 1.5 (ละเอียด) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 16.5mm)
ความยาว 102.39mm ความยาวเกลียว 46.04 mm ขนาดแกน 13.76mm
 
M18 เกลียว 2.5 (หยาบ / ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 15.5mm)
ความยาว 102.39mm ความยาวเกลียว 46.04 mm ขนาดแกน 13.76 mm
 
M20 เกลียว 1.5 (ละเอียด) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 18.5mm)
 
M20 เกลียว 2.5 (หยาบ / ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 17.5mm)
 
M22 เกลียว 2.5 (หยาบ /ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 19.5mm)
 
M24 เกลียว 3.0 (หยาบ / ทั่วไป) (ใช้ดอกสว่านเจาะ 21.0mm)
 
ดอกต๊าปมือมีหัวเกลียว 3 แบบ
ประกอบด้วย ตัวเรียว (Taper Tap) , ตัวตาม (Plug Tap) , ตัวสุดท้าย (Bottoming Tap)
 
1LgO0RE.png
 
 
 ตัวเรียว ( Taper Tap ) แท๊ปตัวนี้จะทำฟันเกลียวให้เรียวตอนปลายประมาณ 6 – 7 ฟัน แล้วจึงถึงฟันเต็ม เพื่อจะใช้กับงานที่ต้องการทำเกลียวในระยะเริ่มแรกทั้งนี้เพื่อต้องการทำให้ตัวเกลียวในทำงานตัดเบาๆ เป็นเกลียวนำในระยะเริ่มแรกและทำงานได้เที่ยงตรง ถ้างานที่มีขนาดบาง การทำเกลียวก็จะสิ้นสุดที่ตัวที่หนึ่งนี้
 
 ตัวตาม ( plug  Tap ) แท๊ปตัวนี้จะทำฟันเรียวที่ตอนปลายประมาณ 3 – 4 ฟัน ใช้ในการทำเกลียวงานที่มีขนาดหนาๆ ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ทำเกลียวในระยะขั้นสองหลังจากเกลียวที่ทำนั้นได้ผ่านการใช้ตัวเรียวมาแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทำเกลียวในระยะนี้ให้ดีขึ้น และเพื่อป้องกันการหักชำรุดของเครื่องมือทำเกลียวใน ในบางครั้งอาจใช้ตัวที่สองนี้ทำเกลียวในระยะเริ่มแรกได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก
 
ตัวสุดท้าย ( Bottoming Tap ) แท๊ปตัวนี้ที่ปลายของฟันเกลียวจะไม่มีเรียวเป็นตัวที่ใช้งานทำเกลียวในขั้นสุดท้าย หลังจากที่ได้ทำเกลียวโดยใช้ตัวสุดท้ายนี้ไปแล้วจะได้สันเกลียวถูกต้องสมบูรณ์ถึงก้นรู
 
Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users